Page 6 - CoverAnnualReport2020.indd
P. 6

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                                              จังหวัดร้อยเอ็ด

 สารบัญ    สารบัญ (ต่อ)         ๔. ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญที่จังหวัดร้อยเอ็ดริเริ่ม                  71


           4.1 การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างจุดพักรถสาธารณะของจังหวัดร้อยเอ็ด        71
           4.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 74
           4.3 โครงการก่อสร้างองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน�้าธวัชชัย               76

           4.4 โครงการก่อสร้างหอชมเมือง รูปทรง “โหวด”                    80
           4.5 การออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข       83

             และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
           4.6 โครงการฝังกลบขยะตกค้างบนพื้นราบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ก�าจัดขยะเทศบาล 85
             เมืองร้อยเอ็ด

           4.7 ออกรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน”                  90
           4.8 กิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk)”              91

           4.9 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด              92
           4.10 การจัดงานสมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป                    94
           4.11 การจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด                97

           4.12 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด              108
         ๕. ผลกำรด�ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ         112
           ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด
         ๖. ผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย วำตภัย และภัยแล้งของจังหวัดร้อยเอ็ด  121

         ๗. ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญทำงศำสนำ สถำบันพระมหำกษัตริย์         129
           และกิจกรรมจิตอำสำ

           7.1 กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา                       129
           7.2 การจัดงานวันรัฐพิธี                             136

           7.3 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน                           157
         ๘. ผลงำน/รำงวัลส�ำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด                       169

           8.1 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกัน 169

             และปราบปรามยาเสพติดประจ�าปี พ.ศ. 2563
           8.2 รางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมน�าแนวทางพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     169
             กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

             ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
           8.3 รางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี พ.ศ.2563                       171

           8.4 รางวัลพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE 172
             ประจ�าปี 2563
         ๙. ผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓      173

         ๑๐. ผลกำรด�ำเนินงำนของชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓      203

                                          ANNUAL REPORT 2020   Eค
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11