Page 4 - CoverAnnualReport2020.indd
P. 4

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                          ค�ำน�ำ                  จังหวัดร้อยเอ็ด
               จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำไว้ว่ำ
          “มหำนครข้ำวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสำน และสุขภำพดี
          ในปี พ.ศ.2565” โดยมีเป้าหมาย คือ ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์
          ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ และ

          ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ ขับเคลื่อน
          โดยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
          ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
          แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
          แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และมุ่ง
          ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป็นส�าคัญ ทั้งนี้
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ด�าเนินการขับเคลื่อน
          นโยบายของรัฐบาล และภารกิจส�าคัญต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
          ส่วนกลาง ขับเคลื่อนการด�าเนินแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมตามแผน

          ปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ดประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          พร้อมทั้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวัง
          เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิด
          ความอยู่ดี มีสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้
          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด
          ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ดในรอบ

          ปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานตามประเด็น
          การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2563 ผลการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและ
          กระทรวงมหาดไทย ผลการด�าเนินงานส�าคัญที่จังหวัดร้อยเอ็ดริเริ่ม
          ผลการด�าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
          ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการด�าเนินงานป้องกันและ
          แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ผลการด�าเนินกิจกรรม
          เนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรม
          จิตอาสา ผลงาน/รางวัลส�าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับในปี พ.ศ. 2563

          รวมถึงได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
          ร้อยเอ็ดและของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�าปี
          พ.ศ. 2563 ด้วย เพื่อน�าเสนอและเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ
          และประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนที่ได้มี
          ส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของจังหวัด และน�าจังหวัดร้อยเอ็ด
          ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

                   (นำยวันชัย คงเกษม)
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
                                          ANNUAL REPORT 2020   C
   1   2   3   4   5   6   7   8   9