Page 5 - CoverAnnualReport2020.indd
P. 5

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
           จังหวัดร้อยเอ็ด

        สารบัญ


        ค�ำน�ำ                                          ก

        สำรบัญ                                          ข
          ๑.ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด                           1

            1.1 ผู้บริหารของจังหวัดร้อยเอ็ด                         1

            1.2 ค�าขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด                            2
            1.3 ตราประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด                           2
            1.4 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด                     3

            1.5 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด                        3
            1.6 ประเพณีวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ส�าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 7

            1.7 เป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด              24
          ๒. ผลกำรด�ำเนินงำนตำมประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดร้อยเอ็ด                 25

            ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            2.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 25
              และอาหารปลอดภัย

            2.2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน              25
            2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง               28

            2.4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน      34
            2.5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ                38
          ๓. ผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำลและกระทรวงมหำดไทย             40

            3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       40

            3.2 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะตกค้าง                      49
            3.3 การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                52
            3.4 การจัดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด             55

            3.5 โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด�ารงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดร้อยเอ็ด  57
            3.6 การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓  60

            3.7 สรุปผลการด�าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       61
              (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ�าปี ๒๕๖๓
            3.8 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด    64

            3.9 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       67
       Dข  ANNUAL REPORT 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10